Top vTourMap 日本語 🝙  English Sơn Mỹ Memorial 中文 🝙  wikipedia Khu chứng tích Sơn Mỹ

🏡 vTourMap Home > ベトナム [日] > Sơn Mỹ Memorial
Khu chứng tích Sơn Mỹ, nơi quân đội Hoa Kỳ sát hại 504 thường dân vào ngày 16/3/1968 !. .
Chrome翻訳手順  💻 右Click  📶 右上「⋮」
Khu chứng tích Sơn Mỹ ( Mỹ Lai) , Quảng Ngãi I Violin Công Duy .
Chrome翻訳手順  💻 右Click  📶 右上「⋮」